Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI
1. AMAÇ
Tanımı aşağıda (“2-Tanımlar” Başlığı Altında) verilecek olan “kişisel veri” temel insan hakkı olarak Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’nin 8. ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 16. maddelerinde yerini almıştır. Ayrıca kişisel veri Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının “Özel Hayatın Gizliliği” başlıklı 20. maddesinde de düzenleme altına alınarak, temel haklar arasına dahil edilmiştir. Bu önemi sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek maksadıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanmak suretiyle ihdas edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Yenişehir, Temsil Plaza, Mersinli Mah. 1202/2. Sokak No: 80: L, 35170 Konak/İzmir adresinde mukim DERSFİX olarak temel insan haklarına atfettiğimiz önem ve kişisel verilerin üstün kıymeti göz önüne alınarak KVKK’nın öngörmüş olduğu yükümlülük dâhilinde işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (“Politika”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında sizlerin bilgisine sunmaktayız.
KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Şirket, çalışanlarını, çalışan adaylarını, FixOku kullanıcılarını, www.oku.dersfix.com internet sitesinde gezinen ziyaretçileri ve kişisel verisi işlenen 3. kişileri aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’ nın 10. maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktayız.

 1. POLİTİKANIN KAPSAMI VE KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ
  Bu Politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Çalışan, Çalışan Adayı, Alıcı, Kullanıcı, Ziyaretçi, Gerçek Kişi İş Ortağı, Yetkilisi ve Çalışanı, Eğitmenler, Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişiler için hazırlanmıştır ve bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır.
  Şirketimiz bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bahse konu Kişisel Veri Sahipleri’ni Kanun hakkında bilgilendirmektedir.
  Bu kapsamda işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleri aşağıdaki gibidir: Çalışan Şirket bünyesinde çalışan gerçek kişilerdir. Çalışan Adayı Şirkete herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini
  Şirket’in incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.
  Alıcı FixOku eğitim ürünlerini satın alan kişilerdir.
  Kullanıcı FixOku eğitim ürünlerini kullananlardır. Ziyaretçi Şirket’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla giren veya internet sitelerini herhangi
  bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir. Gerçek Kişi İş Ortağı, Yetkilisi, Çalışanı Şirketin her türlü iş ilişkisinde bulunduğu gerçek kişiler, tüzel kişi ise yetkilileri ve bunların çalışanlarıdır. Eğitmenler FixOku eğitim ürünlerinin
  hazırlanmasında, işbirlikçi olarak fayda sağlayan tüm öğretmenler ve eğitmenlerdir. Rehberlik Danışanları FixOku rehberlik servisinde, öğrencilere
  destek sağlayan alanında yetkin ve yetkili kişilerdir. Üçüncü Kişi İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına ve bu Politikada herhangi bir kişisel veri sahibi kategorisine girmeyen diğer gerçek kişilerdir.
 2. TANIMLAR
  İşbu Politikada yer verilen kavramlar aşağıda belirtilen anlamları ifade eder:
  Şirket/Şirketimiz Adres: Yenişehir, Temsil Plaza, Mersinli Mah. 1202/2. Sokak No: 80: L, 35170 Konak/İzmir
  adresinde mukim DERSFİX yi ifade eder. Veri Sahibi/İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve
  vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. Kişisel Veri/Veriler Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Özel Nitelikli Kişisel Veri/Veriler Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya
  da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu. Kanun/KVKK 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Politika Şirket tarafından oluşturulan kişisel veri işlenmesi ve koruma politikası. Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya
  tüzel kişi Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi. İlgili Kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması,
  korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri, sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir. Çerez (Cookie) Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır. Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye
  dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder. İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. İrtibat Kişisi Veri sorumlusu Şirketimizin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil
  düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi. (İrtibat kişisi Veri Sorumlusunu temsile yetkili değildir. Adından anlaşılacağı
  üzere yalnızca veri sorumlusu ile ilgili kişilerin ve Kurumun iletişimini “irtibatı” sağlamak üzere görevlendirilen kişidir.) Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER
  Şirket tarafından Kişisel Veriler, Kanunda ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Şirket, Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket eder:
  • Kişisel Veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir.
  • Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması sağlanır. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır.
  • Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, Şirketin işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.
  • Kişisel Veriler, Şirket tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için amaçla bağlantılı olup, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılır. İşlenen veriyi, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutar. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.
  • İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda kişisel verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza kişisel verinin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI
  Kişisel veriler, kanunun 5. Maddesi uyarınca Veri Sahibi’ nin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı maddede yer alan düzenleme gereği; aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı halinde Veri Sahibinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler işlenecektir.
  -Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
  Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir. Örn: İş Kanunu veya İş Sağlığı ve Sosyal Güvenlik Kanunu hükümleri gereğince çalışanın
  özlük dosyasının tutulması.
  -Fiili İmkansızlık Nedeniyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
  Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınmayacak, olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak amacıyla kişisel verinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
  -Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması
  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel veriler veri öznelerinin açık rızaları olmadan şirket tarafından işlenebilir. Örn: FixOku internet sitesinden eğitim ürünü satın alan kişiye ait iletişim ve adres bilgilerinin kurulan mesafeli satış sözleşmenin ifası gereği işlenmesi ya da yine bu sözleşme gereği ürün bedelinin ödenmesi için alıcı kart bilgilerinin alınması.
  -Şirketin (Veri Sorumlusu) Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Zorunlu Olması Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olduğu durumlarda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örn: çalışana maaş ödenebilmesi için, çalışanın banka ve hesap bilgilerinin alınması, evli olup olmadığının, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, eşinin çalışıp çalışmadığının ve sosyal sigorta bilgilerinin sorulması
  -Kişisel Verinin Veri Sahibinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmesi durumunda, alenileştirme amacı ile sınırlı olmak kaydıyla kişisel veri şirketimizce işlenebilecektir.
  -Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. Örn: çalışan tarafından açılan bir davada ispat için bazı verileri kullanması
  -Veri Sahibinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Şirketimizin Meşru Menfaatleri için Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması
  Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
  Örn: çalışanların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, onların terfileri, maaş zamları veya sosyal haklarının düzenlenmesinde ya da işletmenin yeniden yapılandırılması sürecinde görev ve rol dağıtımında esas alınmak üzere çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi.
  6. ÖZEL NİTELİKTE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kanun’un 6. Maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenemez.
  Ancak kişilerin cinsel hayatı ve sağlığı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen durumlarda veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecektir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması
  ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum veya kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Bütün durumlarda, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ayrıca kurul (Kişisel Verileri Koruma Kurulu) tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.
 5. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI
  Şirketimiz, Kanun’un 10. Maddesine uygun olarak, Kişisel Veri işlenmesinden önce veri sahiplerini aydınlatır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Aydınlatma Yükümlülüğü’nü yerine getirir. Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ise Veri Sahiplerine yapılacak bildirim şu unsurları içerir.
  • Veri Sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği
  • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği
  • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi
  • Veri sahiplerinin KVKK Madde 11’de sayılan hakları
  Şirketimiz, Anayasa’nın 20. Ve KVKK’ nın 11. Maddesine uygun bir şekilde veri sahibinin bilgi talep etmesi halinde gerekli bilgilendirmeyi yapar.
 6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
  – Kişisel Verilerin Yurt içinde Aktarılması
  Kanun’un 8. maddesi uyarınca Kişisel Veriler kural olarak, Veri Sahibinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz. Ancak işbu Politika’ nın 4. maddesinde sayılan, Veri Sahibinin açık rızası aranmayacak hallerden birinin
  mevcut olması halinde Kişisel Verilerin, Veri Sahibinin açık rızası olmaksızın yurt içinde üçüncü kişilere aktarımı mümkündür. Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından ise yeterli önlemler alınmak kaydıyla Kanun’un 6. Maddesinin
  3. Fıkrasında belirtilen şartlardan birinin mevcudiyeti halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın veri aktarımı yapılması mümkündür.
  -Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması
  Kanun’un 9. maddesi uyarınca Kişisel Veriler kural olarak, Veri Sahibinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.
  Ancak aşağıda belirtilen hallerden birinin mevcut olması durumunda Kişisel Verilerin, Veri Sahibinin açık rızası aranmaksızın yurt dışında üçüncü kişilere aktarımı mümkündür:
  • Bu Politika’ nın 4. ve 5. maddelerinde belirtilen, Veri Sahibi’ nin rızasının aranmayacağının belirtildiği hallerden birinin mevcut olması
  • Kişisel Verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması
  • Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir. Kişisel Veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya Veri Sahibinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.
  – Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler
  Şirketimiz, Kişisel Verileri bu Politika’ da belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, yurt içinde veya yurtdışındaki, gerçek veya tüzel kişi olabilecek, aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarabilmektedir:
  • Danışmanlar
  • Denetim Firmaları
  • Hizmet Alınan Firmalar
  • İşbirliği Yapılan Firmalar
  • Müşteriler
  • Pay Sahipleri
  • Bankalar ve Finans Kuruluşları
  • Yargısal Merciler ve Kamu Otoriteleri
 7. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, İşlediğimiz Kişisel Verileriniz, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
  – İşlenme Amaçları
  Kişisel verileriniz KVKK’ da öngörülen sınırlara riayet edilerek Şirket mevzuatında gösterilen amaçları gerçekleştirmek için kullanılacaktır. İşleme amaçlar şunlardır;
  1. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  2. Çalışan adayı/ stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması,
  3. Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız için gereken çalışmaların ilgili birimlerce yapılması,
  4. www.oku.dersfix.com internet sitesi Canlı Destek ile ya da diğer iletişim yollarıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde, sizlere satın alma desteği ya da teknik destek sağlayabilmek,
  5. Şirketin ihtiyaç duyduğu alanlarda personel temini, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta gelmek üzere iş hayatını düzenleyen mevzuat kapsamında hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  6. Personele ilişkin maaş ödeme, avans, prim, ikramiye vb. ödeme faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket içi yazışmaların yapılması,
  7. Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi, Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve yargı makamlarına kanunlarda gösterilen haller dahilinde bilgi-belge temini,
  8. Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
  9. İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
  10. Şirketteki organizasyon ve etkinlik (seminer, konferans, toplantı, eğitim, sempozyum vb.) yönetimi süreçlerinin işlerliğinin sağlanarak kamuoyuna duyurulması,
  11. Şirketin kamuoyunda bilinirliğinin sağlanması ve güncelliğinin korunabilmesi için internet sayfası ve sosyal medya hesaplarının güncel verilerle sürekliliğinin sağlanması, tanıtım ve reklam süreçlerinin yönetilmesi,
  12. FixOku içeriklerinden, Kişisel Veri Sahipleri’nin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi,
  13. Şirkete talep ve şikayetlerini ileten Kişisel veri Sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep/şikayet yönetiminin sağlanması,
  14. İnternet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi,
  15. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve yıllık birim faaliyet raporlarının oluşturulabilmesi
  amacıyla mevzuatta gösterilen usullerle arşiv tutulması,
  16. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
  17. Bina, personel ve ziyaretçi güvenliğinin temini,
  18. Verilerin anonim hale getirilerek araştırma amacıyla istatistiki faaliyetlerde kullanılabilmesi,
  19. Şirket adına Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı öncülüğünde yeni stratejilerin geliştirilebilmesi, eski
  stratejilerin güncellenebilmesi ve gerekli analizlerin yapılması,
  20. KVKK kapsamında yapılacak ilgili kişi başvurularının alınması ve yanıtlanabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak
  Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.
  – İşlenen Kişisel Veri Kategorileri
  Kimlik Bilgileri
  İletişim Bilgileri
  Lokasyon Bilgileri
  Özlük Bilgileri
  Hukuki İşlem
  Müşteri İşlem
  Fiziksel Mekan Güvenliği
  İşlem Güvenliği
  Finansal/Mali Bilgileri
  Mesleki Deneyim Bilgileri
  Pazarlama Bilgileri
  Görsel/İşitsel Bilgiler
  Özel Nitelikli Kişisel Veriler
  – Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri
  Kişisel verileriniz;
  • Web Sitesi, Uygulamalar, e posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya bir yazılım üzerinden,
  • Sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web sitesindeki çerezler (Web sitesinde kullanılan çerezler belirlenebilir kılmamaktadır, detaylı bilgi için aşağıda yer alan Çerez Hakkında Bilgilendirme isimli kısmı inceleyiniz), telefon gibi vasıtalar aracılığı ile
  • İlgili Kişi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığı ile
  • Kayıt formu, internet üzerinden doldurulan kayıt/başvuru formları, alındı ve harcama belgeleri, etkinliklerde kullanılan görüntü ve ses kayıt cihazları, güvenlik kamera kayıtları ile
  • İnternet sitesinde yer alan sohbet başlatma butonu ve +90 533 478 92 53 numaralı sabit hat aracılığı ile tarafımızla iletişime geçilmesi sırasında,
  • ŞİRKET resmi e-mail adresi olan bilgi@dersfix.com adresine ya da herhangi bir mail adresine, adresine kişisel veri gönderilmesi durumunda toplanmaktadır.
  Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla https://www.fixoku.com/ adresi ve uzantılarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir.– Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
  KVKK, kişisel verilerin işlenme şartlarını 5. maddesinin 2. fıkrasında listelemektedir. Eğer bir veri
  sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları, KVKK’ da listelenmiş olan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde değerlendirilebiliyorsa, o veri sorumlusu kişisel verileri hukuka uygun olarak işleyebilmektedir. Bu kapsamda Şirket tarafından da güdülmekte olan kişisel veri işleme amaçlarının,
  KVKK’ da düzenlenen kişisel veri işleme şartları kapsamında değerlendirilebildiği durumlarda Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Şirket kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.
  KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartları şunlardır;
  • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  Özel nitelikli kişisel veriler için de temel işleme şartı açık rızadır ve Şirket temelde özel nitelikli kişisel veri işleme amacı gütmemektedir. Ancak faaliyetimiz gereği işlememiz gereken veya açık rızanız ile onay verdiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz de mevzuat dahilinde ölçülü olarak işlenmektedir.
  KVKK’da özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için sayılan şartlar şunlardır;
  • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
  • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
  Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir.
  Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için yukarıda belirttiğimiz verilerinizin işlenmesi gereği hasıl olmaktadır. Şirketimize, kimlik bilgileri aktarılırken aslında işleme amaçlarımız dahilinde olmayan veriler de tarafımıza aktarılabilmektedir. İdari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz ancak her koşulda bu durumu temin etmek mümkün olmamaktadır. Bu halde, söz konusu verilerin işlenmesi amacıyla açık rızanıza başvurmak gerekmektedir.